Monday, November 17, 2008

Mysteerisoppa

No jaa, jospa sitä koettaisi aloittaa tätä hupipelleilytekstiä...

Alussa Jumala loi Suuren yhtenäisteorian tyhjästä ja sen seurauksena syntyi kvanttiepäsymmetria, jonka takia puolet aineesta sinkoutui toiseen universumiin, joka on täysi peilikuva meidän universumistamme oikealle kiertyvine proteiinimolekyyleineen, ynnä muine kummallisuuksineen, ja jossa gravitaatiovakio on negatiivinen. Tämän asianlaidan voivat vain 11-dimensionaaliset enkelit ymmärtää.

Tästä Suuresta Teoriasta syntyi Taivas, joka, meidän vajavaisen ymmärryksemme mukaan, on vähintään puolet Jumalan asuinsijasta, antimateriataivas gravitaatiovakion väärällä puolella on meille helvetillinen paikka, joka ei kuulu tähän ilmoitukseen ja jota ei tästä eteenpäin mainita.

Jumalan kahdeksi jakaman gravitaation johdosta, materia ei enää löytänyt pariaan, ja lähti etsimään sitä. Alkuun etsintä oli paniikin omaista, nuoren materian sinkoilua paikasta paikkaan, mutta vähitellen etsintä rauhoittui, sillä materiassa itsessäänkin alkoi tapahtua muutoksia.

Ja Jumala huomasi että materia oli hyvä, mutta aivan liian levoton. Ja Hän päätti erottaa Baryonit - aikaisimmat entiteetit - ja Hän pyöritti yksiä Baryoneja yhteen suuntaan ja toisia toiseen suuntaan ja baryonit eivät enää löytäneet toisiaan, sillä ne harhailivat eri suuntiin. Ja Jumala rakensi muurin niiden välille, että Hän voisi nähdä niiden toimet inflatoorisen kaaoksen sijasta.

Mutta tällöin, yhdeksännen ulottuvuuden portin takaa pahuus, jonka oikeaa nimeä emme mainitse, joten kutsumme tätä nimellä Planck, saapui katsomaan vasta luotua materiaa. Hänet täytti suuri kateus, sillä hänen tyhjyydessään ei mitään vastaavaa ollut. Planck kuiskasi baryonin korvaan, "katso, Jumala näkee teidät ja vahtii teitä, onko se mikään tapa olla entiteetti?" Tähän baryoni mitättömällä ymmärryksellään vastasi:"Näytät niin epämääräiseltä, mutta puhut kuitenkin sanoja, joita ymmärrän. Luulen että olet oikeassa, miksi muuten puhuisit noin, sillä Jumala on hyvä ja kaikki on Jumalasta." Tällöin Planck antoi baryoneille jatkuvan epävarmuuden siitä, mitä yhdeksännessä ulottuvuudessa tapahtui.Tämän huomattuaan Jumala hääti Planckin takaisin ulottuvuuteensa, mutta hän ei kyennyt enää muuttamaan Suurta Teoriaa niin että siitä puuttuisi tämä pahuus. Baryonit alkoivat tuntea maailman painon.

Baryonit etsivät edelleen parejaan ja huomasivat että ne saattoivat
tehdä vaihtokauppaa toisten kanssa ja muodostaa pareja muiden, eri
tavalla rakentuneiden kanssa. Nämä siirtyivät Jumalan huomaan. Jäljelle
jääneet alkoivat etsiä lohtua toisistaan. Jumala näki baryonien hädän ja kertoi heille,"tehkää kolmesta vaihdonosasta perhe, jättäkää hankalat negatiiviset baryonit kiertämään niitä." Muunkinlaisia yhdistelmiä kokeiltiin ja osa näistä toimi. Nämä Hebelit olivat kummajaisia, joiden hyvinvoinnista Jumala oli erityisen kiinnostunut.

jatkoa seurannee jahka tarkastaa pari kysymystä fysiikan ja kemian alalta.

Soup of mysteries

Ah well, maybe I should try to begin this funclownytext...

In the beginning, God created the Grand Unified Theory from scratch and lo, there was a quantum asymmetry, due which half of the matter was cast in another universum, which is an exact opposite to ours, with its right-turning proteins, and otheer oddities, and where the gravitational constant is negative. This is a subject only 11-dimensional angels can understand.
From this Grand Theory, a Heaven was born which, to our limited understanding, is at least half of the dwelling of the God, the antimatter heaven on the wrong side of the gravitational constant is a hellish place to us, that does not belong in this announcement, and that is no longer to be mentioned.

Due the God's division of the gravity, the matter could not find its pairing anymore, and started searching for it. In the beginning, the search was panicky, the hurling of a young matter, but little by little the search was slowed down since the matter experienced changes in itself.
And God saw that matter was good, but all too restless. And He decided to separate the Baryons - the earliest entities - and He spun one Baryons to one direction and another baryons to another direction, and they couldn't find each other for they wandered in different directions. And God built a wall between them so He could see the workings of Baryons instead of the inflatory chaos.

But then, behind the gate of the 9th dimension an evil, whose real name must not be spoken aloud, so we call it Planck, came to see the newly created matter. He was filled with envy for there was nothing like it in his emptyness. Then Planck whispered to a Baryon,"look, God sees you and guards you, is that a way to be an entity?" To this the Baryon, with its puny understanding replied:"You look kind of fuzzy, but you speak words I understand. I think you are right, why would you otherwise speak thus, for God is good and everything is from God." Thus Planck gave the Baryons a constant insecurity of the works in the 9th dimension. Upon noticing this God evicted Planck back to his dimension, but couldn't anymore change the Grand Theory so it would be free from this evil. The Baryons started to feel the weight of the world.

The Baryons searched their partners still and noticed they could trade with others and form pairs with others built differently. These are with God. The rest of the Baryons started seeking comfort from each other. God saw the distress of Baryons and told them, "make a family of three parts, and leave the difficult negative Baryons to circle them." Other kinds of combinations were also tried, some of these functioned. These Hebelis were oddities and God wished them well.

Maybe I'll continue this, after looking up some nuclear physics and some more chemistry.

Friday, November 14, 2008

Jonkun verran pelkotilaa

Sattuipa kerran, Tyynenmeren pohjoisosissa ja Kalliovuorilla, kehittymään eräänä keväänä poikkeuksellisen laaja ja lämmin korkeapaine. Tästä Amerikan asukkaat olivat tottakai tyytyväisiä, elikot saisivat varhain syödäkseen tuoretta ruohoa ja tulisivat lisääntymään hyvin. Elikot olivatkin vähenneet jo huomattavan paljon ja yleisesti tästä syytettiin ilmastoa. Kesästä tuli huomattavan lämmin ja kukaan ei kuollut nälkään, tai kylmyyteen, mitä silloin tällöin oli aiemmin tapahtunut. Syyskuussa Laurentidin jäätikön loppuosa romahti mereen, ja Lähi-Idässä keräiltiin elukoita veneisiin.

A bit of state of fear

Once upon, on the northern part of the Pacific and Rockies, a time, developed an exeptionally large and warm high. American residents were of course pleased of this, the beasts would have fresh grass early, and would procreate well. The beasts had already diminished quite much and the common consensus was blaming the climate. The summer was notably warm and no one died of hunger, or cold, that had occasionally previously happened. In september the rest of the Laurentide glacier dropped to the ocean and people started gathering beasts on boats in the middle east.

Monday, November 10, 2008

Lyhyt viesti nro 4

"Miten näitä oikein tehdään??", kysyi päällikkö naimakaupan varmistuttua selvääkin selvemmin merkein, täysin siinä luulossa että esineen kantaja myös osaisi valmistaa uuden samanlaisen jostain syystä hajotessa.
"Katsotaan nyt ensin löydänkö sopivat ainekset täältä, se ei ole ollenkaan varmaa.", vastasi pronssikirveen kantaja.

The short note #4

"How do you do these things??", asked the chieftain after the marriage had been confirmed beyond any doubt, totally believing that the man carrying the thing could manufacture a new one, if the thing somehow would break.
"Let us first see if I can find the proper ingredients around here, that's not at all certain.", answered the man with the bronze axe.

Saturday, November 8, 2008

Kun ei mene ihan hyvin

Edellinen juttu muuten jatkui siten, että mitään kummallista ja katastrofaalista ei sattunut kymmeneen vuoteen. Silloin eräs yksineläjä keksi yhdistää monta kanoottia ja päätti siirtyä kesäksi asumaan lahden keskelle, mikä ymmärrettävästi aiheutti närää yhteisössä.

Mutta siis otsikon aiheeseen:
Olipa kerran eräällä saarella erakko, joka haisi aivan hiivatin pahalle. Kysyttäessä syytä pesemättömyyteen, hän sanoi "etteivät saippua ja lämmin vesi puhtaaksi tee, ne ovat luonnottomia asioita, kuten jokainen maailmaa kiertänyt tietää." Samalla hän kirosi koko kaupungin väen pahuuden harjoittajiksi ja heille käyvän vielä huonosti, "saattepa vielä nähdä". Huonojen tapojensa tähden hänet oltiin häädetty saaren etäisimpään kolkkaan asumaan, mutta vähän väliä hän palasi ihmisten ilmoille, saarnaamaan ja häiritsemään tavallisia kansalaisia. Poikkeuksellisen sinnikkään "profetoimisen" takia harmistuneena eräs kaupungin johtohahmoista tarjosi hänelle isoa viinileiliä, temppu jolla mies oltiin aiemminkin saatu lopettamaan, sanoen:"Tämä on sitten viimeinen kerta kun tuolla tavoin tulet tänne, seuraavasta lähetämme sinut laivalla muualle!". Erakko otti leilin ja palasi kylmään kotiinsa ja aloitti ryyppäämään.

Seuraavana yönä saari räjähti, ja erakko totesi kuollessaan,"osuipa ääliö kerrankin oikeaan."

When it's not going quite well

By the way, the last story continued so that nothing of specialty or catastrofic happened during the next ten years. Then a loner invented that he could live on the bay the whole summer by roping many canoes together, this caused much uproar in the community, understandably.

But on to the subject at hand:
Once upon a time, on an island, there lived a hermit, who smelled really bad. When asked why he did not wash the reply was:"soap and warm water does not clean a man, they're unnatural things, as anyone, who's ever travelled, knows!" He continued by cursing the city populace as practisers of evil, and they ending up "burning in hell". Due his bad habits he had been evicted to the remotest corner of the island, but every now and then he returned with his "profecies" to disturb the normal citizens. Once, the abnormally tenacious "profecizing" made the mayor to give the hermit a big vase of wine, a trick that had previously made him stop, but this time he had lost his temper and said, "this was the last time you come here with that attitude, the next time we'll ship you to the mainland!" The hermit took the vase and returned to his home and started drinking.

Next night, the island exploded, and the dying hermit commented,"the idiot finally got it right."

Tuesday, November 4, 2008

kun menee hyvin

Kaikki oli sujunut loistavasti koko alkukesän, ja näytti siltä että sato ylittäisi odotukset. Kenelläkään ei ollut puutetta. Pariutumiskausikin oli sujunut hyvin, ja jälkikasvua oli seuraavana keväänä odotettavissa kaikille. Vaan mitä tehdä? Ongelma oli uusi.
Lopulta asiaa pitkään pohdittuaan eräs meistä sai ajatuksen: "Kaivakaamme oja tämän kannaksen poikki, niin voimme uittaa veneemme sitä pitkin!"
Tätä miehissä pohdimme ja totesimme asian olevan mahdollinen ja jopa ehkä hyödyllinen. Ryhdyimme töihin.
Saatuamme ojan valmiiksi paikalle tuli vanha tietäjä, joka sanoi:"Kaiken maailman nuorison tempauksia, tuosta ei seuraa mitään hyvää!"

When it's going well

Everything had gone exellently during the whole beginning of the summer, and it looked like the harvest would surpass the expectations. Not one was starved. The mating season had also gone well, and everyone was expecting offspring next spring. But, what to do? This was a new problem.

After a long think, one of us got an idea: "Let us dig a ditch across this ridge, so we can float our boats across it!"

This, we the men, contemplated, and conluded it could be done and maybe there would be some benefits as well. We got to work.
After finishing the ditch, an old witch came to the place and muttered: "Youngsters' work... never accounts well!"

Monday, November 3, 2008

keskustelu

-Hei, osaatko säkin tota kieltä?
-Joo, vaikkei sitä oo tullut mainostettua.
-Joo, se on kiva esittää ymmärtämätöntä kauppoja tehdessä.
-Sama täällä.
-Katos nyt esimerkiks tätä miekkaa, halvalla lähti, käytin sepällä ja nyt se on melkein kuin uusi.
-No mutta toihan on näppärä ase!
-Joo, mä tuumin et yhdelle kädelle riittää lyhyempi. Kato ja sit sen saa piiloon viitan alle.
-Meinasitko ryöstöihin ruveta, eihän sul oo tarvetta?
-Ei kun ruostetta, viitan alla pysyy paremmassa iskussa.

A discussion

-Hey, you speak that language too?
-Yeah, just haven't advertised it.
-Yeah, it is nice to pose as you don't understand when dealing.
-The same here.
-You look this sword, a cheapy, showed it to the smith and now it looks like new.
-But, that is a handy weapon!
-Yeah, I thought a short for one hand use. Fits under the cape as well, check that.
-Planning a robbery?? You have no need for that?
-No, it's the rust, under a cape it keeps its edge better.

Saturday, November 1, 2008

2 miljoonaa vuotta myöhemmin

"Heh, Paljaat ovat nyt antaneet meille tieteellisen nimenkin", sanoi Gromarrh Ngurmanille lukiessaan kirjaa, jonka oli ostanut kirjakaupasta viime Halloweenina, "eldurreli... ei kuulosta erityisen hyvältä, mutta kai se välttää... onpahan jotain mistä keskustella Paljasystävien kanssa. Ei mutta, katsopa tuota kuvaa, eikö tuo ole Swaerghinin sukulaisia? Huolimatonta, päätyä nyt kamera-ansaan."

2 Ma later

"Ha, the Naked have assinged a scientific name for us", said Gromarrh to Ngurman while reading a book he bought from the store last Halloween, "eldurreli... doesn't sound too good, but I think it'll do... there's something to discuss with the Nakedfriends. But hey, look at that photo, isn't that one of Swaerghins' relatives? Very sloppy of him to fall for a camera trap.