Monday, November 17, 2008

Mysteerisoppa

No jaa, jospa sitä koettaisi aloittaa tätä hupipelleilytekstiä...

Alussa Jumala loi Suuren yhtenäisteorian tyhjästä ja sen seurauksena syntyi kvanttiepäsymmetria, jonka takia puolet aineesta sinkoutui toiseen universumiin, joka on täysi peilikuva meidän universumistamme oikealle kiertyvine proteiinimolekyyleineen, ynnä muine kummallisuuksineen, ja jossa gravitaatiovakio on negatiivinen. Tämän asianlaidan voivat vain 11-dimensionaaliset enkelit ymmärtää.

Tästä Suuresta Teoriasta syntyi Taivas, joka, meidän vajavaisen ymmärryksemme mukaan, on vähintään puolet Jumalan asuinsijasta, antimateriataivas gravitaatiovakion väärällä puolella on meille helvetillinen paikka, joka ei kuulu tähän ilmoitukseen ja jota ei tästä eteenpäin mainita.

Jumalan kahdeksi jakaman gravitaation johdosta, materia ei enää löytänyt pariaan, ja lähti etsimään sitä. Alkuun etsintä oli paniikin omaista, nuoren materian sinkoilua paikasta paikkaan, mutta vähitellen etsintä rauhoittui, sillä materiassa itsessäänkin alkoi tapahtua muutoksia.

Ja Jumala huomasi että materia oli hyvä, mutta aivan liian levoton. Ja Hän päätti erottaa Baryonit - aikaisimmat entiteetit - ja Hän pyöritti yksiä Baryoneja yhteen suuntaan ja toisia toiseen suuntaan ja baryonit eivät enää löytäneet toisiaan, sillä ne harhailivat eri suuntiin. Ja Jumala rakensi muurin niiden välille, että Hän voisi nähdä niiden toimet inflatoorisen kaaoksen sijasta.

Mutta tällöin, yhdeksännen ulottuvuuden portin takaa pahuus, jonka oikeaa nimeä emme mainitse, joten kutsumme tätä nimellä Planck, saapui katsomaan vasta luotua materiaa. Hänet täytti suuri kateus, sillä hänen tyhjyydessään ei mitään vastaavaa ollut. Planck kuiskasi baryonin korvaan, "katso, Jumala näkee teidät ja vahtii teitä, onko se mikään tapa olla entiteetti?" Tähän baryoni mitättömällä ymmärryksellään vastasi:"Näytät niin epämääräiseltä, mutta puhut kuitenkin sanoja, joita ymmärrän. Luulen että olet oikeassa, miksi muuten puhuisit noin, sillä Jumala on hyvä ja kaikki on Jumalasta." Tällöin Planck antoi baryoneille jatkuvan epävarmuuden siitä, mitä yhdeksännessä ulottuvuudessa tapahtui.Tämän huomattuaan Jumala hääti Planckin takaisin ulottuvuuteensa, mutta hän ei kyennyt enää muuttamaan Suurta Teoriaa niin että siitä puuttuisi tämä pahuus. Baryonit alkoivat tuntea maailman painon.

Baryonit etsivät edelleen parejaan ja huomasivat että ne saattoivat
tehdä vaihtokauppaa toisten kanssa ja muodostaa pareja muiden, eri
tavalla rakentuneiden kanssa. Nämä siirtyivät Jumalan huomaan. Jäljelle
jääneet alkoivat etsiä lohtua toisistaan. Jumala näki baryonien hädän ja kertoi heille,"tehkää kolmesta vaihdonosasta perhe, jättäkää hankalat negatiiviset baryonit kiertämään niitä." Muunkinlaisia yhdistelmiä kokeiltiin ja osa näistä toimi. Nämä Hebelit olivat kummajaisia, joiden hyvinvoinnista Jumala oli erityisen kiinnostunut.

jatkoa seurannee jahka tarkastaa pari kysymystä fysiikan ja kemian alalta.

Soup of mysteries

Ah well, maybe I should try to begin this funclownytext...

In the beginning, God created the Grand Unified Theory from scratch and lo, there was a quantum asymmetry, due which half of the matter was cast in another universum, which is an exact opposite to ours, with its right-turning proteins, and otheer oddities, and where the gravitational constant is negative. This is a subject only 11-dimensional angels can understand.
From this Grand Theory, a Heaven was born which, to our limited understanding, is at least half of the dwelling of the God, the antimatter heaven on the wrong side of the gravitational constant is a hellish place to us, that does not belong in this announcement, and that is no longer to be mentioned.

Due the God's division of the gravity, the matter could not find its pairing anymore, and started searching for it. In the beginning, the search was panicky, the hurling of a young matter, but little by little the search was slowed down since the matter experienced changes in itself.
And God saw that matter was good, but all too restless. And He decided to separate the Baryons - the earliest entities - and He spun one Baryons to one direction and another baryons to another direction, and they couldn't find each other for they wandered in different directions. And God built a wall between them so He could see the workings of Baryons instead of the inflatory chaos.

But then, behind the gate of the 9th dimension an evil, whose real name must not be spoken aloud, so we call it Planck, came to see the newly created matter. He was filled with envy for there was nothing like it in his emptyness. Then Planck whispered to a Baryon,"look, God sees you and guards you, is that a way to be an entity?" To this the Baryon, with its puny understanding replied:"You look kind of fuzzy, but you speak words I understand. I think you are right, why would you otherwise speak thus, for God is good and everything is from God." Thus Planck gave the Baryons a constant insecurity of the works in the 9th dimension. Upon noticing this God evicted Planck back to his dimension, but couldn't anymore change the Grand Theory so it would be free from this evil. The Baryons started to feel the weight of the world.

The Baryons searched their partners still and noticed they could trade with others and form pairs with others built differently. These are with God. The rest of the Baryons started seeking comfort from each other. God saw the distress of Baryons and told them, "make a family of three parts, and leave the difficult negative Baryons to circle them." Other kinds of combinations were also tried, some of these functioned. These Hebelis were oddities and God wished them well.

Maybe I'll continue this, after looking up some nuclear physics and some more chemistry.

Friday, November 14, 2008

Jonkun verran pelkotilaa

Sattuipa kerran, Tyynenmeren pohjoisosissa ja Kalliovuorilla, kehittymään eräänä keväänä poikkeuksellisen laaja ja lämmin korkeapaine. Tästä Amerikan asukkaat olivat tottakai tyytyväisiä, elikot saisivat varhain syödäkseen tuoretta ruohoa ja tulisivat lisääntymään hyvin. Elikot olivatkin vähenneet jo huomattavan paljon ja yleisesti tästä syytettiin ilmastoa. Kesästä tuli huomattavan lämmin ja kukaan ei kuollut nälkään, tai kylmyyteen, mitä silloin tällöin oli aiemmin tapahtunut. Syyskuussa Laurentidin jäätikön loppuosa romahti mereen, ja Lähi-Idässä keräiltiin elukoita veneisiin.

A bit of state of fear

Once upon, on the northern part of the Pacific and Rockies, a time, developed an exeptionally large and warm high. American residents were of course pleased of this, the beasts would have fresh grass early, and would procreate well. The beasts had already diminished quite much and the common consensus was blaming the climate. The summer was notably warm and no one died of hunger, or cold, that had occasionally previously happened. In september the rest of the Laurentide glacier dropped to the ocean and people started gathering beasts on boats in the middle east.

Monday, November 10, 2008

Lyhyt viesti nro 4

"Miten näitä oikein tehdään??", kysyi päällikkö naimakaupan varmistuttua selvääkin selvemmin merkein, täysin siinä luulossa että esineen kantaja myös osaisi valmistaa uuden samanlaisen jostain syystä hajotessa.
"Katsotaan nyt ensin löydänkö sopivat ainekset täältä, se ei ole ollenkaan varmaa.", vastasi pronssikirveen kantaja.

The short note #4

"How do you do these things??", asked the chieftain after the marriage had been confirmed beyond any doubt, totally believing that the man carrying the thing could manufacture a new one, if the thing somehow would break.
"Let us first see if I can find the proper ingredients around here, that's not at all certain.", answered the man with the bronze axe.

Saturday, November 8, 2008

Kun ei mene ihan hyvin

Edellinen juttu muuten jatkui siten, että mitään kummallista ja katastrofaalista ei sattunut kymmeneen vuoteen. Silloin eräs yksineläjä keksi yhdistää monta kanoottia ja päätti siirtyä kesäksi asumaan lahden keskelle, mikä ymmärrettävästi aiheutti närää yhteisössä.

Mutta siis otsikon aiheeseen:
Olipa kerran eräällä saarella erakko, joka haisi aivan hiivatin pahalle. Kysyttäessä syytä pesemättömyyteen, hän sanoi "etteivät saippua ja lämmin vesi puhtaaksi tee, ne ovat luonnottomia asioita, kuten jokainen maailmaa kiertänyt tietää." Samalla hän kirosi koko kaupungin väen pahuuden harjoittajiksi ja heille käyvän vielä huonosti, "saattepa vielä nähdä". Huonojen tapojensa tähden hänet oltiin häädetty saaren etäisimpään kolkkaan asumaan, mutta vähän väliä hän palasi ihmisten ilmoille, saarnaamaan ja häiritsemään tavallisia kansalaisia. Poikkeuksellisen sinnikkään "profetoimisen" takia harmistuneena eräs kaupungin johtohahmoista tarjosi hänelle isoa viinileiliä, temppu jolla mies oltiin aiemminkin saatu lopettamaan, sanoen:"Tämä on sitten viimeinen kerta kun tuolla tavoin tulet tänne, seuraavasta lähetämme sinut laivalla muualle!". Erakko otti leilin ja palasi kylmään kotiinsa ja aloitti ryyppäämään.

Seuraavana yönä saari räjähti, ja erakko totesi kuollessaan,"osuipa ääliö kerrankin oikeaan."

When it's not going quite well

By the way, the last story continued so that nothing of specialty or catastrofic happened during the next ten years. Then a loner invented that he could live on the bay the whole summer by roping many canoes together, this caused much uproar in the community, understandably.

But on to the subject at hand:
Once upon a time, on an island, there lived a hermit, who smelled really bad. When asked why he did not wash the reply was:"soap and warm water does not clean a man, they're unnatural things, as anyone, who's ever travelled, knows!" He continued by cursing the city populace as practisers of evil, and they ending up "burning in hell". Due his bad habits he had been evicted to the remotest corner of the island, but every now and then he returned with his "profecies" to disturb the normal citizens. Once, the abnormally tenacious "profecizing" made the mayor to give the hermit a big vase of wine, a trick that had previously made him stop, but this time he had lost his temper and said, "this was the last time you come here with that attitude, the next time we'll ship you to the mainland!" The hermit took the vase and returned to his home and started drinking.

Next night, the island exploded, and the dying hermit commented,"the idiot finally got it right."

Tuesday, November 4, 2008

kun menee hyvin

Kaikki oli sujunut loistavasti koko alkukesän, ja näytti siltä että sato ylittäisi odotukset. Kenelläkään ei ollut puutetta. Pariutumiskausikin oli sujunut hyvin, ja jälkikasvua oli seuraavana keväänä odotettavissa kaikille. Vaan mitä tehdä? Ongelma oli uusi.
Lopulta asiaa pitkään pohdittuaan eräs meistä sai ajatuksen: "Kaivakaamme oja tämän kannaksen poikki, niin voimme uittaa veneemme sitä pitkin!"
Tätä miehissä pohdimme ja totesimme asian olevan mahdollinen ja jopa ehkä hyödyllinen. Ryhdyimme töihin.
Saatuamme ojan valmiiksi paikalle tuli vanha tietäjä, joka sanoi:"Kaiken maailman nuorison tempauksia, tuosta ei seuraa mitään hyvää!"

When it's going well

Everything had gone exellently during the whole beginning of the summer, and it looked like the harvest would surpass the expectations. Not one was starved. The mating season had also gone well, and everyone was expecting offspring next spring. But, what to do? This was a new problem.

After a long think, one of us got an idea: "Let us dig a ditch across this ridge, so we can float our boats across it!"

This, we the men, contemplated, and conluded it could be done and maybe there would be some benefits as well. We got to work.
After finishing the ditch, an old witch came to the place and muttered: "Youngsters' work... never accounts well!"

Monday, November 3, 2008

keskustelu

-Hei, osaatko säkin tota kieltä?
-Joo, vaikkei sitä oo tullut mainostettua.
-Joo, se on kiva esittää ymmärtämätöntä kauppoja tehdessä.
-Sama täällä.
-Katos nyt esimerkiks tätä miekkaa, halvalla lähti, käytin sepällä ja nyt se on melkein kuin uusi.
-No mutta toihan on näppärä ase!
-Joo, mä tuumin et yhdelle kädelle riittää lyhyempi. Kato ja sit sen saa piiloon viitan alle.
-Meinasitko ryöstöihin ruveta, eihän sul oo tarvetta?
-Ei kun ruostetta, viitan alla pysyy paremmassa iskussa.

A discussion

-Hey, you speak that language too?
-Yeah, just haven't advertised it.
-Yeah, it is nice to pose as you don't understand when dealing.
-The same here.
-You look this sword, a cheapy, showed it to the smith and now it looks like new.
-But, that is a handy weapon!
-Yeah, I thought a short for one hand use. Fits under the cape as well, check that.
-Planning a robbery?? You have no need for that?
-No, it's the rust, under a cape it keeps its edge better.

Saturday, November 1, 2008

2 miljoonaa vuotta myöhemmin

"Heh, Paljaat ovat nyt antaneet meille tieteellisen nimenkin", sanoi Gromarrh Ngurmanille lukiessaan kirjaa, jonka oli ostanut kirjakaupasta viime Halloweenina, "eldurreli... ei kuulosta erityisen hyvältä, mutta kai se välttää... onpahan jotain mistä keskustella Paljasystävien kanssa. Ei mutta, katsopa tuota kuvaa, eikö tuo ole Swaerghinin sukulaisia? Huolimatonta, päätyä nyt kamera-ansaan."

2 Ma later

"Ha, the Naked have assinged a scientific name for us", said Gromarrh to Ngurman while reading a book he bought from the store last Halloween, "eldurreli... doesn't sound too good, but I think it'll do... there's something to discuss with the Nakedfriends. But hey, look at that photo, isn't that one of Swaerghins' relatives? Very sloppy of him to fall for a camera trap.

Friday, October 31, 2008

lyhyt keskustelu

-"hyvää päivää."
-"ylen äijyä päivyä."
-"Nii et poni maja tur et ski."
-"Il i fin ski."
-"why don't we speak english instead of french?"
-"ell er sweet dish?"
-"Thanks, I'm a bit hungry"

Thursday, October 30, 2008

kolmas lyhyt viesti

Vesimyllyn rakennettuaan hän päätti huilata piikojen kanssa. Lännestä tullut pappi oli sanonut "ettei sillä ajoituksella niin väliä ollut, tärkeää oli osoittaa rakkautta." 11 uuden kuun jälkeen hän totesi:"Pappiin voi luottaa yhdeksän kuun kiertoa." Silloin etelästä tullut pappi oli tyytyväinen seurakuntansa kasvusta.

The short note #3

After he had finished building the water mill, he wanted to rest with the maids. The western priest had told him that "timing wasn't important, just show love to your loved ones". 11 new moons later he decided "A priest can be trusted for 9 months". Then the southern priest was happy, for his congregations' rapid growth.

As the current flag of Karelian language speakers feature the bordered nordic cross, which is associated with the main religious denomination in Nordic Countries, Lutheranism, whearas most Karelian speakers were and are Eastern Orthodox in faith, there might be some sort of demand for a new flag for Karelian language speakers, here's my proposition:

Sunday, October 26, 2008

viides viesti

Päästyään lopulta vuorten yli Sandhis ja Lilah kiipesivät kielekkeelle nähdäkseen paremmin edessä olevan maaston muodot. He näkivät alavan metsämaan jonka halki virtasi vuolas suuri joki. Joen rannalla näkyi asutusta jonka ympärillä oli metsätön alue, mikä ihmetytti heitä. Kukaan ei ollut koskaan palannut vuorilta, minkä johdosta heidänkin yritystään päästä kesän maahan niiden yli, oli pidetty mahdottomana.

The note #5

Finally Sandhis and Lilah had crossed the mountains, they climbed to a ledge to see the shapes of the lands ahead. They saw a lowly woodland, through it traversed a large fastflowing river. On the beach of the river there was dwellings on a place that had no forest, which was puzzling to them. No one had ever come back from the mountains, which is why their attempt to get to the summerland over them, had been considered impossible.

Thursday, October 23, 2008

Homer S.

1.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Kd2? ...
-0.38 3...c5 4.e3 Nc6 5.Ke1 e6 6.Nf3 d5 7.c4 Bd6 8.cxd5 exd5 9.Nc3
-0.37 3...d6 4.Ke1 e5 5.Bg2 Be7 6.dxe5 dxe5 7.Qxd8+ Kxd8 8.Be3 Nbd7 9.Nc3 Bc5 10.Bxc5 Nxc5
-0.37 3...Nc6 4.Ke1 e5 5.d5 Nb4 6.c4 c6 7.Nc3 cxd5 8.cxd5 Bd6 9.e3
-0.36 3...e6 4.Ke1 c5 5.c3 Be7 6.Nf3 O-O 7.Bg2 d6 8.Na3 Nc6 9.Be3
-0.32 3...d5 4.Ke1 c5 5.c3 Nc6 6.Nf3 e6 7.Bg2 Bd6 8.Bf4 O-O 9.Nbd2
-0.14 3...a6 4.Ke1 e6 5.Nf3 c5 6.Nc3 cxd4 7.Nxd4 Bb4 8.Nf3 Nc6 9.Bf4
-0.12 3...h6 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Nc3 e6 8.Bd2 Be7 9.Bb5

-0.12 3...g6 4.Ke1 Bg7 5.Nf3 O-O 6.Bg2 d6 7.c4 Nc6 8.Bf4 Be6 9.Nbd2
-0.11 3...b6 4.Ke1 Bb7 5.Nf3 e6 6.Bg2 Bd6 7.c4 O-O 8.Nc3 c5 9.dxc5 Bxc5
-0.08 3...c6 4.Ke1 e6 5.Nf3 c5 6.e3 Nc6 7.c4 Bd6 8.Nc3 O-O 9.Bg2
-0.13 3...Rg8 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.c4 cxd4 8.exd4 e6
-0.13 3...a5 4.Ke1 d6 5.Nf3 Nc6 6.Bf4 h6 7.h4 Be6 8.Nc3 Nb4
-0.12 3...h5 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.c4 Nc6 7.Nf3 Be6 8.Nbd2 dxc4 9.Bxc4 Bxc4 10.Nxc4
-0.10 3...b5 4.Ke1 Bb7 5.Nf3 Nc6 6.Bg2 e6 7.Be3 Bd6 8.Nc3 a6
-0.10 3...Na6 4.Ke1 e6 5.Nf3 c5 6.e3 Be7 7.Nc3 O-O 8.dxc5 Nxc5
-0.09 3...g5 4.Ke1 g4 5.Bg2 d5 6.h3 Nc6 7.Nc3 Bg7 8.Be3 Be6 9.hxg4 fxg4
-0.07 3...e5 4.dxe5 Ng4 5.Ke1 Bc5 6.e3 Nxe5 7.Nf3 d6 8.Nxe5 dxe5 9.Nc3 Qxd1+ 10.Kxd1
-0.04 3...Ne4+ 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Nbd2 e6 8.Bd3 Bd6 9.c4

Wednesday, October 22, 2008

neljäs viesti

Ja niin oli tapahtuva että Jään Herra suuttui ihmisille heidän pohjoisten pyyntimatkojensa tähden, ja talvista tuli ankaria ja aikaisia. Enää ei kukaan matkalla ollessaan saanut uutta tulta syttymään ja kesällä pyydetty liha piti kuljettaa heti asumukselle turvaan. Pedot kävivät röyhkeämmiksi, ja varastivat ihmisten itselleen varaaman ruuan. Tuulet muuttuivat pohjoisen suuntaan ja merellä liikkuneet katosivat ulapalle. Vuorten päällä lumi pysyi läpi vuoden. Elämä supistui, ja vaikka tiedettiin hyvän seudun olevan vuorten takana, ei sinne päästy. Tätä jatkui kuusi kertaa kuudenteen polveen, ja vielä tiedossa olleet reitit taruaikojen parempaan maahan olivat muuttuneet tunnistamattomiksi.

The note #4

And so it happened that the Lord of Ice got angry to people, as they hunted in the north, and the winters became severe and early. Anymore, not one, while travelling, could ingnite a new fire, and the meat hunted during summer had to be carried back to the dwelling straightaway. The predators became more arrogant, and stole the food humans had stored. The winds turned northerly, and those travelling on the sea disappereared to the highs. Snow covered the mountains constantly. Life was diminished, and even though the good land was known to be behind the mountains, no one could pass them. This continued for six times six generations, and the routes to the saged good land were unrecognisable.

Tuesday, October 21, 2008

kävelyllä

--- okei, nosta pää, katso eteen, voi jatkaa suunnassa, vilkaise vasempaan, auto kääntyy korttelin päässä, puissa on lehdet, yhdessä näyttäisi oleva tauti, sen alla nuori äiti kärryn kannsa, kaverinsa kanssa, joku kääntyy pyörällä tännepäin pihalta, talon reunus on siivottu, paikalla kolme pyörää, yksi niistä kurjassa kunnossa, edessä aika kaukana kaksi vanhahkoa naista kävelemässä samaan suuntaan, heidän takanaan tulossa nuori mies, arviolta 25 vuotias, tiellä hiljaista, askel, pään kääntö oikeaan, ei tiellä olekaan hiljaista, liikennevalot muuttuivat vihreäksi noin neljä sekuntia sitten ---

On a walk

--- OK, raise the head, look ahead, can continue in this direction, look left, car turning a block away, trees have leaves, one looks like having a disease, under it a young mother with a baby-carriage, with a friend, someone turning with his bike herewards from the yard, the wallside of the building has been cleaned, three bikes parked beside it, one in lousy condition, up ahead two elderly woman walking in the same direction, behind them a young man going this way, say 25 years old, road is silent, step, looking right, no, the road is not silent, the traffic lights changed green about 4 secs ago ---

Monday, October 20, 2008

toinen lyhyt viesti

Nuori nainen käveli peloissaan pitkin katua. Hän ei uskaltanut kääntyä edes taakseen katsomaan. Katu oli umpikuja.

Onneksi kujan perällä asui ystävällinen nuorimies joka päästi hänet tonttinsa takaportista läpi.

A young woman walked afraid on the alley. She didn't even dare to look back. The alley was a dead-end.

Luckily, on back of the alley there lived a friendly young man, who let her through his yard and out the back gate.

Sunday, October 19, 2008

lyhyt viesti

Olipa kerran heetti nimeltä Ron, hän päätti muuttaa Traakiaan, tai siis sinne missä Traakia tulisi olemaan. Hän yritti opetella kolmea uutta kieltä, ja väistämättömistä kielellisistä väärinkäsityksistä syntyi julmettuja riitoja hänen lukuisten vaimojensa kesken.

Once upon a time there was a Hittite called Ron, he decided to move his whereabouts to Thrace, or there where the Thrace would be. He tried to learn three new languages, and the inevitable misunderstandings lead to terrifying clashes between his multiple wives.

Saturday, October 18, 2008

kolmas viesti

silloin päätimme yksissä tuumin lähteä suurimmilla laivoillamme saaristostamme meren yli katsomaan näitä rakennuksia, joiden kaltaisia ei ollut aiemmin kyetty rakentamaan. Matkalla poikkesimme ystäviemme luona Maltalla, erinomainen pysähdys kaupan kannalta. Heillä ei tätä nykyä mene oikein hyvin. Päästyämme perille kuumaan maahan, totesin:"Fritjolf, tulisiko meidän kunnioittaa tämän maan kansalaisia näyttämällä aseemme avoimesti?" Tähän hän vastasi, "Gaathe, se on sivistyneiden ihmisten tapa ollut aikojen alusta."

...then we, all as one, decided to deport our archipelago with our biggest ships over the seas to look at these buildings, the kind of which had anyone never before been able to build. On the way there, we stopped by our friends on Malta, excellent for the trade. They are currently in a bit of a bad spot. Once we arrived to the hotlands, I asked:"Fritjolf, should we respect the citizens of this country by showing our weapons openly?" To this he answered, "Gaathe, it's been the custom of all the civilized people since the beginning of time"

Friday, October 17, 2008

toinen viesti

Kokiessamme katiskoja eilen Elben rannalla, meloi paikalle etäällä etelässä asuva tuttavamme, joka vaikutti ilmeisen kiihtyneeltä. "Näin eilen täysin uudenlaisen puun!", hän kertoi, "Puolen päivän matkan päässä täältä!". Kutsuimme hänet syömään ja kertomaan tarkemmin asiasta, vaikka se kuulostikin kerta kaikkiaan pajuköydeltä, eihän sitä oudoista puista kertovia juttuja noin läheltä koskaan kuule. Edelliskesänä vaellukselta palannut nuorukainen kertoi nähneensä hämmästyttäviä puita hyvin kaukana etelässä, ja kehotimme tuttavaamme kyselemään häneltä.

While we were checking the fish traps on the Elbe yesterday, there paddled our acquaintance living far in the south, apparently agitated. "I saw a completely new kind a tree yesterday!", he told us, "only a half a days' trip from here!". We invited him to dine with us and tell us more exactly, though it sounded like a rope of ash, stories of strange trees are always far, far away. A youngster living near us had returned from his Wandering two years before. He had told us of remarkable trees far, far, far in the south, so we told to our acquaintance to ask him.

Thursday, October 16, 2008

Aloitusviesti

Kauhukseen hän huomasi laskelmiensa pettäneen, hänellä ei ollut enää kuin 6 päivää aikaa, ennenkuin hänen vartalostaan tulisi löytymään mikroinjektorin jälki josta kulkenut aine tulisi muuttamaan hänen elämänsä pysyvästi. Erityisen kammottavaksi tilanteen teki se, että vaikka hän tiesi aineen ja aineen annostelutavan, hänellä ei ollut pienintäkään käsitystä kuka henkilö tai mikä esine kyseisen vaaran aiheutti.

The note in the beginning

To his terror he found a mistake in his deductions, he had only 6 days, before in his body a microinjector's spot would be found, and the substance that had passed through it would alter his life permanently. Specially terrifying was, though he knew the substance and the deployment method, he hadn't an inkling who or what was the threat.