Monday, November 17, 2008

Mysteerisoppa

No jaa, jospa sitä koettaisi aloittaa tätä hupipelleilytekstiä...

Alussa Jumala loi Suuren yhtenäisteorian tyhjästä ja sen seurauksena syntyi kvanttiepäsymmetria, jonka takia puolet aineesta sinkoutui toiseen universumiin, joka on täysi peilikuva meidän universumistamme oikealle kiertyvine proteiinimolekyyleineen, ynnä muine kummallisuuksineen, ja jossa gravitaatiovakio on negatiivinen. Tämän asianlaidan voivat vain 11-dimensionaaliset enkelit ymmärtää.

Tästä Suuresta Teoriasta syntyi Taivas, joka, meidän vajavaisen ymmärryksemme mukaan, on vähintään puolet Jumalan asuinsijasta, antimateriataivas gravitaatiovakion väärällä puolella on meille helvetillinen paikka, joka ei kuulu tähän ilmoitukseen ja jota ei tästä eteenpäin mainita.

Jumalan kahdeksi jakaman gravitaation johdosta, materia ei enää löytänyt pariaan, ja lähti etsimään sitä. Alkuun etsintä oli paniikin omaista, nuoren materian sinkoilua paikasta paikkaan, mutta vähitellen etsintä rauhoittui, sillä materiassa itsessäänkin alkoi tapahtua muutoksia.

Ja Jumala huomasi että materia oli hyvä, mutta aivan liian levoton. Ja Hän päätti erottaa Baryonit - aikaisimmat entiteetit - ja Hän pyöritti yksiä Baryoneja yhteen suuntaan ja toisia toiseen suuntaan ja baryonit eivät enää löytäneet toisiaan, sillä ne harhailivat eri suuntiin. Ja Jumala rakensi muurin niiden välille, että Hän voisi nähdä niiden toimet inflatoorisen kaaoksen sijasta.

Mutta tällöin, yhdeksännen ulottuvuuden portin takaa pahuus, jonka oikeaa nimeä emme mainitse, joten kutsumme tätä nimellä Planck, saapui katsomaan vasta luotua materiaa. Hänet täytti suuri kateus, sillä hänen tyhjyydessään ei mitään vastaavaa ollut. Planck kuiskasi baryonin korvaan, "katso, Jumala näkee teidät ja vahtii teitä, onko se mikään tapa olla entiteetti?" Tähän baryoni mitättömällä ymmärryksellään vastasi:"Näytät niin epämääräiseltä, mutta puhut kuitenkin sanoja, joita ymmärrän. Luulen että olet oikeassa, miksi muuten puhuisit noin, sillä Jumala on hyvä ja kaikki on Jumalasta." Tällöin Planck antoi baryoneille jatkuvan epävarmuuden siitä, mitä yhdeksännessä ulottuvuudessa tapahtui.Tämän huomattuaan Jumala hääti Planckin takaisin ulottuvuuteensa, mutta hän ei kyennyt enää muuttamaan Suurta Teoriaa niin että siitä puuttuisi tämä pahuus. Baryonit alkoivat tuntea maailman painon.

Baryonit etsivät edelleen parejaan ja huomasivat että ne saattoivat
tehdä vaihtokauppaa toisten kanssa ja muodostaa pareja muiden, eri
tavalla rakentuneiden kanssa. Nämä siirtyivät Jumalan huomaan. Jäljelle
jääneet alkoivat etsiä lohtua toisistaan. Jumala näki baryonien hädän ja kertoi heille,"tehkää kolmesta vaihdonosasta perhe, jättäkää hankalat negatiiviset baryonit kiertämään niitä." Muunkinlaisia yhdistelmiä kokeiltiin ja osa näistä toimi. Nämä Hebelit olivat kummajaisia, joiden hyvinvoinnista Jumala oli erityisen kiinnostunut.

jatkoa seurannee jahka tarkastaa pari kysymystä fysiikan ja kemian alalta.

Soup of mysteries

Ah well, maybe I should try to begin this funclownytext...

In the beginning, God created the Grand Unified Theory from scratch and lo, there was a quantum asymmetry, due which half of the matter was cast in another universum, which is an exact opposite to ours, with its right-turning proteins, and otheer oddities, and where the gravitational constant is negative. This is a subject only 11-dimensional angels can understand.
From this Grand Theory, a Heaven was born which, to our limited understanding, is at least half of the dwelling of the God, the antimatter heaven on the wrong side of the gravitational constant is a hellish place to us, that does not belong in this announcement, and that is no longer to be mentioned.

Due the God's division of the gravity, the matter could not find its pairing anymore, and started searching for it. In the beginning, the search was panicky, the hurling of a young matter, but little by little the search was slowed down since the matter experienced changes in itself.
And God saw that matter was good, but all too restless. And He decided to separate the Baryons - the earliest entities - and He spun one Baryons to one direction and another baryons to another direction, and they couldn't find each other for they wandered in different directions. And God built a wall between them so He could see the workings of Baryons instead of the inflatory chaos.

But then, behind the gate of the 9th dimension an evil, whose real name must not be spoken aloud, so we call it Planck, came to see the newly created matter. He was filled with envy for there was nothing like it in his emptyness. Then Planck whispered to a Baryon,"look, God sees you and guards you, is that a way to be an entity?" To this the Baryon, with its puny understanding replied:"You look kind of fuzzy, but you speak words I understand. I think you are right, why would you otherwise speak thus, for God is good and everything is from God." Thus Planck gave the Baryons a constant insecurity of the works in the 9th dimension. Upon noticing this God evicted Planck back to his dimension, but couldn't anymore change the Grand Theory so it would be free from this evil. The Baryons started to feel the weight of the world.

The Baryons searched their partners still and noticed they could trade with others and form pairs with others built differently. These are with God. The rest of the Baryons started seeking comfort from each other. God saw the distress of Baryons and told them, "make a family of three parts, and leave the difficult negative Baryons to circle them." Other kinds of combinations were also tried, some of these functioned. These Hebelis were oddities and God wished them well.

Maybe I'll continue this, after looking up some nuclear physics and some more chemistry.

No comments: